กองทุน ATP “เรียนก่อน จ่ายทีหลัง” เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ

 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม
 • ขอประชาสัมพันธ์ หลักสูตร Care Giver ร่วมกับ โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ (ATP)
 • ดูแลผูัสูงอายุและอบรมภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมเพื่อไปทำงานประเทศญี่ปุ่น
 • ประชาสัมพันธ์ นักเรียนที่จบการศึกษา อายุ 18 – 28 ปี
 • สมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
 • สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • โทร 02-7305622 ถึง 26
 • Facebook : atpkaigo.jp,atpth.jp
 • E-mail : japan.atp@gmail.com
 • Website : www.ajls-school.com
 • Line : @atp.jp

Share:ประกาศ รับสมัครผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

📣📣ประกาศ กรมกิจการผู้สูงอายุ

✅✅รับสมัครผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

📍 📍ตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 4 (5) จำนวน 5 ตำแหน่ง

📋📋การเสนอชื่อและคุณสมบัติผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรเอกชนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ต้องเสนอชื่อโดยองค์กรเอกชนที่มิใช่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องในด้านการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุ โดยเสนอชื่อในนามขององค์กรได้จำนวนหนึ่งคน

2. ไม่เป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐ เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตามมาตรา 4(6) แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

3. ต้องเป็นบุคคลต้องห้ามตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกและการพ้นจากตำแหน่งของผู้แทนองค์กรเอกชนซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ.2548 ข้อ 9

⏰⏰สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 25655

☎️☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม โทร 042-511022 หรือ 042-511506

📥📥สำเนาประกาศ https://drive.google.com/file/d/1-XMobRJNx9EeDGI5-v0Bpde8E_A9dHV1/view?usp=sharing


Share:5 เหตุผลที่คุณต้องโหลดแอปฯ ทางรัฐ บริการใหม่จากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐเพื่อประชาชน

จะดีกว่าไหม❓ หากเราสามารถติดต่อราชการได้ที่ 🤳 เเอปฯ ทางรัฐ แอปฯ เดียว
💁‍♂️ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องใช้บริการบ่อย ๆ แล้วต้องเดินทางไปติดต่อด้วยตนเอง เราขอเสนอทางเลือกใหม่ให้กับคุณ 👉 “ทางรัฐ” แอปฯ ที่รวมธุรกรรมหน่วยงานรัฐให้คุณโหลดติดมือถือไว้ ช่วยย่นระยะเวลา และช่วยให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น 🙋‍♂️🙋 พร้อม 5 เหตุผลที่คุณต้องโหลดแอปฯ ทางรัฐ บริการใหม่จากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐเพื่อประชาชน 👪
✔ เข้าถึงบริการของรัฐที่หลากหลายผ่านช่องทางเดียว
✔ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
✔ สามารถติดต่อรัฐได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านโทรศัพท์มือถือ
✔ ประหยัดเวลา สะดวก และรวดเร็ว
✔ เช็กสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่พึงได้อย่างเท่าเทียม
✌️ เหตุผลดี ๆ แบบนี้ ไม่โหลดแอปฯ ทางรัฐ ไม่ได้แล้ว ‼
⬇ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ได้ที่
#ทางรัฐ #DGA #สพร #สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล #สํานักงานกพร

Share:ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกออกแบบตราสัญลักษณ์สําหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี พ.ศ. 2565​

🏆🏆ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 450,000 บาท ‼‼

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชนไทย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 : การออกแบบตราสัญลักษณ์สําหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี พ.ศ. 2565​ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 450,000 บาท
 
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
เยาวชนไทย อายุไม่เกิน 25 ปี (อายุครบ 25 ปี ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2564) โดยสามารถสมัครเป็นแบบเดี่ยวหรือแบบคู่
 
โจทย์การประกวด
ออกแบบตราสัญลักษณ์สําหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี พ.ศ. 2565 โดยมีข้อ กําหนดดังนี้
ตราสัญลักษณ์ ประกอบด้วยภาพสัญลักษณ์ และตัวอักษร คําว่า APEC 2022 Thailand
ตราสัญลักษณ์จะต้องสื่อสารแนวคิดโดยภาพรวม ดังนี้
ประเด็นสําคัญที่ไทยต้องการผลักดัน (Priorities) มี 3 ด้าน ได้แก่
การอํานวยความสะดวกการค้าและการลงทุน โดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจต่าง ๆ
การฟื้นฟูความเชื่อมโยงในเอเปค โดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยว
 
การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี ดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
 
สาขาที่ไทยควรให้ความสําคัญ (Key Areas) มี 5 เรื่อง ได้แก่
การส่งเสริมการค้าและการลงทุน
การก้าวไปสู่สังคมดิจิทัล
สุขภาพและ สุขภาวะที่ดี (well-being)
ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร
การเจริญเติบโต อย่างครอบคลุม ยังยืนและมีความรับผิดชอบ
ตราสัญลักษณ์ต้องมีรูปแบบที่ทันสมัย สะท้อนความเป็นผู้นําและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และความเป็นไทย
 
การออกแบบใช้สีได้ไม่เกิน 4 สี โดยคํานึงถึงความยืดหยุ่นในการใช้งานในสื่อที่หลากหลาย เช่น การทําตราประทับหรือการพิมพ์แบบสีเดียว การพิมพ์แบบซิลค์สกรีน การปักผ้า เป็นต้น
 
ออกแบบตราสัญลักษณ์ในขนาดที่เหมาะสม จัดวางลงในกระดาษขนาด A4 (21 x 29.7 ซม.) ในกรณีที่ออกแบบในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นไฟล์ jpg โหมดสี RGB ความละเอียด 300 ppi หรือในกรณีวาดด้วยมือลงในกระดาษขนาด A4 ให้สแกนภาพหรือถ่ายภาพเป็นไฟล์ .jpg เพื่อใช้อัปโหลด ในเว็บสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด
 
การส่งผลงานเข้าประกวด
ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน
สมัครและส่งผลงานเข้าประกวด ได้ทาง https://forms.gle/nP1n2Jys9cAPGqjj8 โดยกรอก ข้อมูลให้ครบถ้วน และอัปโหลดผลงานเป็นไฟล์ .jpg เท่านั้น หากต้องการส่งผลงานมากกว่า 1 ผลงาน จะต้องทําการสมัครและอัปโหลดผลงานใหม่อีกครั้ง
 
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมทั้งไม่เคยส่งเข้า ประกวดในการประกวดอื่นใดมาก่อน
กําหนดการ
 
สมัครและส่งผลงานทางเว็บไซต์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564
จัดแถลงข่าว/ชี้แจงโจทย์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ กระทรวงการต่างประเทศ และ ถ่ายทอดสดออนไลน์ทาง Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศ และ NYDAWARDS
คณะกรรมการคัดเลือกผลงาน 10 ผลงานเพื่อเข้ารอบคัดเลือก วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานสู่รอบสุดท้าย วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
คณะกรรมการคัดเลือกผลงาน 5 ผลงานเพื่อเข้ารอบสุดท้าย วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
คณะกรรมการคัดเลือกนําเสนอ 5 ผลงานต่อคณะกรรมการระดับชาติเพื่อตัดสินรางวัลชนะเลิศ ในเดือนสิงหาคม 2564 โดยผู้ชนะเลิศการประกวดจะต้องปรับปรุงผลงานขั้นสุดท้ายตามข้อคิดเห็นของ กระทรวงการต่างประเทศและคณะกรรมการระดับชาติ และส่งมอบตราสัญลักษณ์พร้อมคู่มือการใช้งาน ให้กระทรวงการต่างประเทศ
 
ติดต่อสอบถาม
ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Arwin Intrungsi

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial