เครือข่ายภาคเอกชน ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) มอบเงินบริจาคพร้อมสนับสนุนวัสดุก่อสร้าง ในการสร้างบ้านให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ได้เข้าร่วมพิธีวางเสาเอกบ้าน นางอารมณ์ เปลืองปล่าย ผู้ประสบปัญหาทางสังคม พร้อมมอบเงินบริจาคที่ได้รับจากเครือข่ายภาคเอกชน ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดนครพนม จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และภาคเอกชนยังได้สนับสนุนวัสดุก่อสร้างในการสร้างบ้าน เช่น หิน ทราย ประตู หน้าต่าง โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ เจ้าหน้าที่อบต.อุ่มเหม้า ประชาชน ร่วมรับมอบเงินและวัสดุก่อสร้างบริจาค และร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ บ้านผู้ประสบปัญหา ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม


Share:พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ และผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมจังหวัดนครพนม

วันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๔ และมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเชิดชูเกียรติโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๔ และเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ชั้น ๓ อาคารเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ดังนี้

🔶๑. มอบโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๔ ได้แก่ โรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม ๑๙ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุนครพนม

🔶๒.มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ราย ได้แก่ ๑) นางฉวีวรรณ ธรรมชาติ อายุ ๗๗ ปี๒) นางสงวน มาภา อายุ ๘๒ ปี ๓) นายเดชา ศิริรัตน์ อายุ ๘๖ ปี

🔶๓. มอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุที่ได้เข้ารับการคัดเลือกผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในสังคมจังหวัดนครพนม ประจำปี 2564 จำนวน ๒ ได้แก่ ๑) นางบุญลือ ชูมาศ อายุ ๘๐ ปี๒) นางจารุณี สังขวณิช อายุ ๗๖ ปี


Share:โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ เพิ่มประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

วันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ เพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม โดยมี นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมมอบนโยบาย กรอบทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานๆจำนวน ๔๕ คน


Share:โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม (อพม.) ใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม (อพม.) ใหม่ ผ่านระบบ Zoom โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ร่วมเป็นวิทยากรและดำเนินการจัดอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ศาลากลาง ชั้น ๑ ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
วันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายหัสพระชัย ภูวงค์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม (อพม.) ใหม่ อำเภอธาตุพนม รุ่นที่ ๕ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ร่วมเป็นวิทยากรและดำเนินการจัดอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

วันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม (อพม.) ใหม่ อำเภอธาตุพนม รุ่นที่ ๓ โดยมีนายสัญญา กุผาลัง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ร่วมเป็นวิทยากรและดำเนินการจัดอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

วันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายหัสพระชัย ภูวงค์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม (อพม.) ใหม่ อำเภอธาตุพนม รุ่นที่ ๑ จำนวน ๕๐ คน โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ร่วมเป็นวิทยากรและดำเนินการจัดอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

วันอังคารที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม นายสัญญา กุผาลัง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม (อพม.) ใหม่ อำเภอบ้านแพง รุ่นที่ ๒ จำนวน ๕๐ คน โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม
ร่วมเป็นวิทยากรและดำเนินการจัดอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพง ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

วันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม (อพม.) ใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีนายสัญญา กุผาลัง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการหัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ร่วมเป็นวิทยากรและดำเนินการจัดอบรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอบ้านแพง จำนวน ๕๐ คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพง ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม


Share:ประชุมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนและมอบโล่เชิดชูเกียรติ พื้นที่บูรณาการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง

วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม และหัวหน้าหน่วยงาน One Home พม. นครพนม เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนและมอบโล่เชิดชูเกียรติ พื้นที่บูรณาการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม ณ ศาลาอเนกประสงค์ตำบลหนองย่างชิ้น จัดโดย สำนักงานสนับสนุนและส่งเสริมวิชาการ ๖


Share:มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้สูงอายุแบบอย่างที่ดีในสังคมจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แก่ นายเขียน พงษ์ถาวร อายุ ๘๓ ปี ผู้สูงอายุที่ผ่านการพิจารณาเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๔ และร่วมประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ในด้านที่อยู่อาศัย และด้านการส่งเสริมอาชีพ และมีรายได้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม


Share:การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย”กิจกรรมสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก”

วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย”กิจกรรมสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก” ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


Share:โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม อาคารเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


Share:มอบสื่อพัฒนาการเด็กให้สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม มอบสื่อพัฒนาการเด็กให้สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จำนวน ๗ แห่ง ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม อาคารเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


Share:โครงการบูรณาการความเข้มแข็งชุมชน (บวร)

วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน One Home นครพนม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม โครงการบูรณาการความเข้มแข็งชุมชน (บวร) ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ณ วัดศรีโพธิ์ชัย ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial