ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครอบครัว เพื่อป้องกันการค้าประเวณีประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด “การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับครอบครัว”

วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครอบครัว เพื่อป้องกันการค้าประเวณีประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด “การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับครอบครัว” โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน และ นางฉวีวรรณ ฮึกเหิม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย การมอบโล่เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดนครพนม ปี ๒๕๖๕ เนื่องในวันแห่งครอบครัว จำนวน ๔ ครอบครัว การมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับสตรีไทยดีเด่นจังหวัดนครพนม ปี ๒๕๖๕ การบรรยาย การอภิปราย และกิจกรรมกลุ่มระดมความคิดเห็นสมัชชาครอบครัว ณ ห้องประชุมโรงแรมไอโฮเทล อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

297132105_398428872380282_3842152392085543068_n
297306733_398430155713487_3406633264217892280_n
297433355_398428729046963_2093934138960135909_n
297715831_398427765713726_733028814278119901_n
297723890_398427842380385_8377991731222740180_n
297795269_398430039046832_7695748006041441112_n
297986220_398429322380237_3534549500437914569_n
297990998_398428479046988_5010508169552893561_n
298026555_398428602380309_448983394766195582_n
298034484_398428539046982_9113618567166578872_n
298217710_398428422380327_1651240050212508179_n
298433559_398428125713690_8921975663218845358_n
298498898_398429385713564_5961007371150699608_n
298582347_398428315713671_6996950556860208028_n
previous arrow
next arrow
297132105_398428872380282_3842152392085543068_n
297306733_398430155713487_3406633264217892280_n
297433355_398428729046963_2093934138960135909_n
297715831_398427765713726_733028814278119901_n
297723890_398427842380385_8377991731222740180_n
297795269_398430039046832_7695748006041441112_n
297986220_398429322380237_3534549500437914569_n
297990998_398428479046988_5010508169552893561_n
298026555_398428602380309_448983394766195582_n
298034484_398428539046982_9113618567166578872_n
298217710_398428422380327_1651240050212508179_n
298433559_398428125713690_8921975663218845358_n
298498898_398429385713564_5961007371150699608_n
298582347_398428315713671_6996950556860208028_n
previous arrow
next arrow

Share:โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ แก่สตรีและครอบครัว ส่วนเสริมความเข้มแข็งด้านจิตใจให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและครอบครัว ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เด็ก และผู้พิการ ตำบลบ้านผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม กลุ่มเป้าหมายผู้นำสตรี ผู้นำชุมชน อาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน โดยมี นายทองเย็น สุทธะมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง เป็นประธานในการเป็นโครงการครั้งนี้

297388523_397257659164070_8120575445599911921_n
296920854_397257649164071_6328302684434271284_n
296950671_397257789164057_6933726979508900687_n
297020543_397257909164045_3382168594480045743_n
297466484_397257935830709_1434118256906200183_n
297832016_397257622497407_3059274846699571722_n
297858268_397257919164044_2497220021344816887_n
297871049_397257625830740_519946955458351989_n
297963853_397258009164035_5378247851322109823_n
297984852_397257792497390_290008773434381265_n
previous arrow
next arrow
297388523_397257659164070_8120575445599911921_n
296920854_397257649164071_6328302684434271284_n
296950671_397257789164057_6933726979508900687_n
297020543_397257909164045_3382168594480045743_n
297466484_397257935830709_1434118256906200183_n
297832016_397257622497407_3059274846699571722_n
297858268_397257919164044_2497220021344816887_n
297871049_397257625830740_519946955458351989_n
297963853_397258009164035_5378247851322109823_n
297984852_397257792497390_290008773434381265_n
previous arrow
next arrow

Share:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น ๓ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (อาคารเจริญ – คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี) โดยมี นางฉวีวรรณ ฮึกเหิม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ ศพอส.เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในเมือง และทราบแนวทางการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัดนครพนม มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๔๐ คน

296922589_395403929349443_8823439076135074455_n
297069238_395403869349449_7899221352055713388_n
296176617_395404029349433_7091610138075006053_n
296521919_395403806016122_94499921269662936_n
296523196_395403746016128_8651604653208012475_n
296760239_395403836016119_2305516392789187441_n
296841193_395404052682764_3231053943501773266_n
296938204_395403556016147_8064620398898324265_n
297173222_395403512682818_4075542512175668406_n
297452545_395403612682808_361574298576025755_n
297601028_395403706016132_7770144540341954484_n
previous arrow
next arrow
296922589_395403929349443_8823439076135074455_n
297069238_395403869349449_7899221352055713388_n
296176617_395404029349433_7091610138075006053_n
296521919_395403806016122_94499921269662936_n
296523196_395403746016128_8651604653208012475_n
296760239_395403836016119_2305516392789187441_n
296841193_395404052682764_3231053943501773266_n
296938204_395403556016147_8064620398898324265_n
297173222_395403512682818_4075542512175668406_n
297452545_395403612682808_361574298576025755_n
297601028_395403706016132_7770144540341954484_n
previous arrow
next arrow

Share:โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาวะในวิถีแห่งความปกติใหม่สำหรับคนตาบอด รุ่นที่ ๒

วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางฉวีวรรณ ฮึกเหิม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมต้อนรับนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และคณะคนตาบอดจากจังหวัดต่างๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาวะในวิถีแห่งความปกติใหม่สำหรับคนตาบอด รุ่นที่ ๒ โดยมีนายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการ โดยจัดโครงการ ณ โรงแรมบลู โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

295616648_392797276276775_4596342459168064037_n
296326937_392797136276789_389445491881128074_n
295470134_392797362943433_9061864837316510446_n
296307188_392797462943423_4681210872285722151_n
296310584_392797426276760_4081550951474998468_n
296997598_392797189610117_7926883158720368285_n
297012416_392797372943432_7425198792501956162_n
previous arrow
next arrow
295616648_392797276276775_4596342459168064037_n
296326937_392797136276789_389445491881128074_n
295470134_392797362943433_9061864837316510446_n
296307188_392797462943423_4681210872285722151_n
296310584_392797426276760_4081550951474998468_n
296997598_392797189610117_7926883158720368285_n
297012416_392797372943432_7425198792501956162_n
previous arrow
next arrow

Share:โครงการเสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัยจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จัดโครงการเสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัยจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ อาคารฝึกอบรมอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

295455073_389609469928889_4752265007712288512_n
295475504_389609396595563_4535754948785673338_n
295507382_389609489928887_8650943510763626035_n
294958648_389611816595321_4175899599064198901_n
previous arrow
next arrow
295455073_389609469928889_4752265007712288512_n
295475504_389609396595563_4535754948785673338_n
295507382_389609489928887_8650943510763626035_n
294958648_389611816595321_4175899599064198901_n
previous arrow
next arrow

Share:พม.นครพนม ชวนชาวนครพนม ปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พม.นครพนม One Home เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์ เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทางจักรยาน กระตุ้นให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมี นางสาวกนกพร ใชยศล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม เป็นประธานกิจกรรมฯ และ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ชมรมนักปั่น เข้าร่วมกิจกรรมกว่าร้อยคน จุดเริ่มต้น ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช ปั่นเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง ผ่านอุโมงค์นาคราช มาถึงจุดเส้นชัยที่ลานแคมปิ้ง สะพานมิตรภาพ ไทย – ลาว แห่งที่ ๓ รวมระยะทาง ๑๑ กิโลเมตร พร้อมนี้ มณฑลทหารบกที่ ๒๑๐ นำทีมนักดนตรีจากหมวดดุริยางค์ มอบความสุขผ่านเสียงเพลง กับบรรยากาศยามเช้าบนลานแคมปิ้ง สะพานมิตรภาพ ๓

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
previous arrow
next arrow
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
previous arrow
next arrow

Share:พม.นครพนม ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ต.ก้านเหลือง อ.นาแก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายสัญญา กุผาลัง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และให้กำลังใจครัวเรือนผู้ประสบปัญหาทางสังคม อาศัยอยู่กัน ๖ คน รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ที่พักอาศัยทรุดโทรม และขาดทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพ โดยมี นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัด นำคณะเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและอำเภอ ภาคเอกชนภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “นครพนมสร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน”ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม

ในการนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีฉุกเฉิน ๒,๐๐๐ บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

293613138_385718150318021_1757723757103013372_n
293970938_385718400317996_502101821665654734_n
294190982_385718136984689_4252409524185337332_n
294210632_385718160318020_7285863127990999678_n
294259995_385718343651335_4583440963424665184_n
294934261_385718290318007_138490322673282039_n
previous arrow
next arrow
293613138_385718150318021_1757723757103013372_n
293970938_385718400317996_502101821665654734_n
294190982_385718136984689_4252409524185337332_n
294210632_385718160318020_7285863127990999678_n
294259995_385718343651335_4583440963424665184_n
294934261_385718290318007_138490322673282039_n
previous arrow
next arrow

Share:พม.นครพนม ร่วมออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดนครพนม ณ อำเภอนาแก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายสัญญา กุผาลัง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นำคณะข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในจังหวัดนครพนม (ONE HOME) ร่วมออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมี นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ในการนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ได้มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน ๒๐ ครอบครัว ครอบครัวล่ะ ๑,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาทถ้วน โดยวิธีการโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น พร้อมกับ ออกบูธเปิดรับสมัคร อพม. , แสดงนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของ พม. และบริการให้คำปรึกษาเรื่องเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ให้กับราษฎรที่มาร่วมงาน

293629867_385720663651103_5741479381215329867_n
294082725_385720613651108_448545856655166822_n
294324264_385720780317758_3069830263346767785_n
294359337_385720596984443_2463418321421260019_n
previous arrow
next arrow
293629867_385720663651103_5741479381215329867_n
294082725_385720613651108_448545856655166822_n
294324264_385720780317758_3069830263346767785_n
294359337_385720596984443_2463418321421260019_n
previous arrow
next arrow

Share:พม.นครพนม ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และ CENTRAL GROUP ลงพื้นเยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของ (ถุงยังชีพ) ให้กับผู้ป่วยติดเตียงตามโครงการ “หนี่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย”

วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พม.นครพนม One Home ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และ CENTRAL GROUP ลงพื้นเยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของ (ถุงยังชีพ) ให้กับผู้ป่วยติดเตียงตามโครงการ “หนี่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ณ ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

292790867_381969337359569_2686305929666457440_n
292785545_381969340692902_3392673209037975969_n
292727191_381969084026261_4425063255213923666_n
292795998_381969134026256_4898581634701690120_n
293132417_381969257359577_1877503835837550692_n
293140162_381969270692909_1190289680958742544_n
292599620_381969064026263_4385365691478598230_n
294048472_381969124026257_2081780097213579209_n
previous arrow
next arrow
292790867_381969337359569_2686305929666457440_n
292785545_381969340692902_3392673209037975969_n
292727191_381969084026261_4425063255213923666_n
292795998_381969134026256_4898581634701690120_n
293132417_381969257359577_1877503835837550692_n
293140162_381969270692909_1190289680958742544_n
292599620_381969064026263_4385365691478598230_n
294048472_381969124026257_2081780097213579209_n
previous arrow
next arrow

Share:โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังและทบทวนการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายสัญญา กุผาลังผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังและทบทวนการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป รุ่นที่ ๒ ณ ห้องประชุมวิทย์ดำรงค์ ชั้น ๒ อาคารเจริญ คุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน ๔๐ คน การประชุมดังกล่าวเน้น การปฎิบัติการใช้ระบบการขอรับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

291531964_377051527851350_6482502673193312363_n
292149093_377052971184539_9223068318720152361_n
291227040_377053337851169_4466436874355611624_n
291956905_377051807851322_8826095273456087001_n
292053848_377054837851019_5865733562976052301_n
292293161_377052031184633_3688703528902625459_n
292545440_377054564517713_4554277519008835835_n
previous arrow
next arrow
291531964_377051527851350_6482502673193312363_n
292149093_377052971184539_9223068318720152361_n
291227040_377053337851169_4466436874355611624_n
291956905_377051807851322_8826095273456087001_n
292053848_377054837851019_5865733562976052301_n
292293161_377052031184633_3688703528902625459_n
292545440_377054564517713_4554277519008835835_n
previous arrow
next arrow

วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายสัญญา กุผาลัง ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังและทบทวนการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป รุ่นที่ ๑ ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น ๓ อาคารเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน ๔๐ คน การประชุมดังกล่าวเน้นการ การปฏิบัติการใช้ระบบการขอรับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ.

291674605_372457078310795_2547346773486400515_n
290533279_372457398310763_6298400421867131649_n
290602838_372457224977447_4347278016411394072_n
290738632_372457184977451_6370342341405912430_n
290758870_372457081644128_5868210986149335141_n
290769123_372457284977441_1946439680838161991_n
291310409_372457098310793_2231690851087027192_n
previous arrow
next arrow
291674605_372457078310795_2547346773486400515_n
290533279_372457398310763_6298400421867131649_n
290602838_372457224977447_4347278016411394072_n
290738632_372457184977451_6370342341405912430_n
290758870_372457081644128_5868210986149335141_n
290769123_372457284977441_1946439680838161991_n
291310409_372457098310793_2231690851087027192_n
previous arrow
next arrow

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
slot gacor http://babacanholding.com/images/ https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-terga cor/2022/index.php