พม.นครพนม ร่วมออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ อำเภอนาหว้า

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายสัญญา กุผาลัง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นำคณะข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในจังหวัดนครพนม (ONE HOME) ร่วมออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

🔶🔶ในการนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากจน จำนวน ๒๐ ราย รายละ ๑,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาทถ้วน โดยวิธิการโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น พร้อมกับออกบูธเปิดรับสมัคร อพม. , แสดงนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของ พม. และบริการให้คำปรึกษาเรื่องเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ให้กับราษฎรที่มาร่วมงาน

S__7782417
S__7782419
S__7782421
S__7782413
S__7782415
previous arrow
next arrow
S__7782417
S__7782419
S__7782421
S__7782413
S__7782415
previous arrow
next arrow

Share:พม.นครพนม ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนตามโครงการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” ณ ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายสัญญา​ กุผาลัง ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจครัวเรือนผู้ประสบปัญหาทางสังคม​มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ​ ขาดทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพ​ สภาพที่อยู่ทรุดโทรม​ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม​ นายชาธิป​ รุจนเสรี​ นำคณะเหล่ากาชาดจังหวัด​ หัวหน้าส่วนราชการและอำเภอลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนผู้ประสบปัญหาทางสังคมตาม โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน​ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นครพนมสร้างสังคมอุดมสุขทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕​ ณ​ ต.บ้านเสียว​ อ.นาหว้า​ จ.นครพนม​ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและพิจารณาช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่​
🔶🔶ในการนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีฉุกเฉิน ​๒,๐๐๐ บาท
โดยวิธีการโอนผ่านระบบ KTB corporate online เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
LINE_ALBUM_รวมภาพกลุ่มการพัฒ 9_๒๒๐๑๒๐_2
LINE_ALBUM_รวมภาพกลุ่มการพัฒ 9_๒๒๐๑๒๐_4
LINE_ALBUM_รวมภาพกลุ่มการพัฒ 9_๒๒๐๑๒๐_6
LINE_ALBUM_รวมภาพกลุ่มการพัฒ 9_๒๒๐๑๒๐_7
LINE_ALBUM_รวมภาพกลุ่มการพัฒ 9_๒๒๐๑๒๐_8
LINE_ALBUM_รวมภาพกลุ่มการพัฒ 9_๒๒๐๑๒๐_10
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_รวมภาพกลุ่มการพัฒ 9_๒๒๐๑๒๐_2
LINE_ALBUM_รวมภาพกลุ่มการพัฒ 9_๒๒๐๑๒๐_4
LINE_ALBUM_รวมภาพกลุ่มการพัฒ 9_๒๒๐๑๒๐_6
LINE_ALBUM_รวมภาพกลุ่มการพัฒ 9_๒๒๐๑๒๐_7
LINE_ALBUM_รวมภาพกลุ่มการพัฒ 9_๒๒๐๑๒๐_8
LINE_ALBUM_รวมภาพกลุ่มการพัฒ 9_๒๒๐๑๒๐_10
previous arrow
next arrow

Share:โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น ๓ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม อาคารเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

S__4628501
S__4628511
S__4628507
S__4628494
S__4628500
S__4628502
S__4628506
previous arrow
next arrow
S__4628501
S__4628511
S__4628507
S__4628494
S__4628500
S__4628502
S__4628506
previous arrow
next arrow

Share:งานวันคนพิการสากลจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๔ “คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าสู่โลกใหม่หลังโควิด-๑๙ อย่างยั่งยืน

วันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ได้จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้ หัวข้อหลัก คือ “คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าสู่โลกใหม่หลังโควิด-๑๙ อย่างยั่งยืน” ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยมีนางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีนายวรรณพล ต่อพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งในงานมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมช่อดอกไม้ให้คนพิการต้นแบบ พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ คนพิการดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในชีวิต บุคคลที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ องค์กรที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ สถานประกอบการที่ให้การส่งเสริมด้านการจ้างงานคนพิการ มอบป้ายสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ มอบรางวัลองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นระดับจังหวัด มอบไม้เท้าขาวให้กับผู้พิการทางการเห็น และ เวทีเสวนา เรื่อง การจัดสวัสดิการสำหรับคนพิการ และการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความตระหนัก คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลงในงานยังมีกิจกรรม การแจกของขวัญให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่มาร่วมงาน มีการแสดงความสามารถของคนพิการ การแสดงการฟ้อนรำ การเต้นประกอบเพลง และการร้องเพลงของคนพิการ

270034102_1896336837224819_4317881753877256656_n
270009685_1896337453891424_4393430058673177774_n
269834369_1896336963891473_359252323770633225_n
269906390_1896338140558022_6610525444866526337_n
270245540_1896337283891441_4812587659992214979_n
269908406_1896338740557962_5263248920915977465_n
270052453_1896339457224557_2890320007781951419_n
270128463_1896337027224800_4216287000926759389_n
LINE_ALBUM_วันคนพิการสากล 64_๒๑๑๒๒๙_66
LINE_ALBUM_วันคนพิการสากล 64_๒๑๑๒๒๙_78
LINE_ALBUM_วันคนพิการสากล 64_๒๑๑๒๒๙_106
LINE_ALBUM_วันคนพิการสากล 64_๒๑๑๒๒๙_119
previous arrow
next arrow
270034102_1896336837224819_4317881753877256656_n
270009685_1896337453891424_4393430058673177774_n
269834369_1896336963891473_359252323770633225_n
269906390_1896338140558022_6610525444866526337_n
270245540_1896337283891441_4812587659992214979_n
269908406_1896338740557962_5263248920915977465_n
270052453_1896339457224557_2890320007781951419_n
270128463_1896337027224800_4216287000926759389_n
LINE_ALBUM_วันคนพิการสากล 64_๒๑๑๒๒๙_66
LINE_ALBUM_วันคนพิการสากล 64_๒๑๑๒๒๙_78
LINE_ALBUM_วันคนพิการสากล 64_๒๑๑๒๒๙_106
LINE_ALBUM_วันคนพิการสากล 64_๒๑๑๒๒๙_119
previous arrow
next arrow

Share:พม.นครพนม มอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ในงาน “รวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดนครพนม”

วันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. นครพนม และข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในนามของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในจังหวัดนครพนม พม.นครพนม ONE HOME มอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ในงาน “รวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดนครพนม” โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เพื่อจัดหารายได้สำหรับใช้เป็นทุนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม

11178
11180
11184
11185
11187
11188
11189
previous arrow
next arrow
11178
11180
11184
11185
11187
11188
11189
previous arrow
next arrow

Share:พม.มอบเข็มเชิดชูเกียรติ พร้อมด้วยเกียรติบัตร ให้แก่ อพม. เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ ดีเด่น ประจำปี 2564

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางทัดดาว ฤทธิ์ประเสริฐ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบเข็มเชิดชูเกียรติ พร้อมด้วยเกียรติบัตร ให้แก่นางรัตนาพร หงษาวงค์ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่น ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม (28) อบต.หนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม


Share:พม.นครพนม ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ อำเภอวังยาง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางทัดดาว ฤทธิ์ประเสริฐ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นางฉวีวรรณ ฮึกเหิม นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นำคณะ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม (ONE HOME) ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการฯ

🔶🔶ในการนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ได้​จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ พม. รณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว​ ต่อเด็ก​ สตรีและบุคคลในครอบครัว​ รับสมัคร อพม. และบริการให้คำปรึกษา พร้อมกับส่งมอบเครื่องนุ่งห่มที่ได้รับบริจาคให้กับประชาชนที่ต้องการ

LINE_ALBUM_รวมภาพกลุ่มการพัฒ 8_๒๑๑๒๑๖_13
LINE_ALBUM_รวมภาพกลุ่มการพัฒ 8_๒๑๑๒๑๖_23
LINE_ALBUM_รวมภาพกลุ่มการพัฒ 8_๒๑๑๒๑๖_2
LINE_ALBUM_รวมภาพกลุ่มการพัฒ 8_๒๑๑๒๑๖_8
LINE_ALBUM_รวมภาพกลุ่มการพัฒ 8_๒๑๑๒๑๖_12
LINE_ALBUM_รวมภาพกลุ่มการพัฒ 8_๒๑๑๒๑๖_15
LINE_ALBUM_รวมภาพกลุ่มการพัฒ 8_๒๑๑๒๑๖_16
LINE_ALBUM_รวมภาพกลุ่มการพัฒ 8_๒๑๑๒๑๖_17
LINE_ALBUM_รวมภาพกลุ่มการพัฒ 8_๒๑๑๒๑๖_18
LINE_ALBUM_รวมภาพกลุ่มการพัฒ 8_๒๑๑๒๑๖_19
LINE_ALBUM_รวมภาพกลุ่มการพัฒ 8_๒๑๑๒๑๖_21
LINE_ALBUM_รวมภาพกลุ่มการพัฒ 8_๒๑๑๒๑๖_11
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_รวมภาพกลุ่มการพัฒ 8_๒๑๑๒๑๖_13
LINE_ALBUM_รวมภาพกลุ่มการพัฒ 8_๒๑๑๒๑๖_23
LINE_ALBUM_รวมภาพกลุ่มการพัฒ 8_๒๑๑๒๑๖_2
LINE_ALBUM_รวมภาพกลุ่มการพัฒ 8_๒๑๑๒๑๖_8
LINE_ALBUM_รวมภาพกลุ่มการพัฒ 8_๒๑๑๒๑๖_12
LINE_ALBUM_รวมภาพกลุ่มการพัฒ 8_๒๑๑๒๑๖_15
LINE_ALBUM_รวมภาพกลุ่มการพัฒ 8_๒๑๑๒๑๖_16
LINE_ALBUM_รวมภาพกลุ่มการพัฒ 8_๒๑๑๒๑๖_17
LINE_ALBUM_รวมภาพกลุ่มการพัฒ 8_๒๑๑๒๑๖_18
LINE_ALBUM_รวมภาพกลุ่มการพัฒ 8_๒๑๑๒๑๖_19
LINE_ALBUM_รวมภาพกลุ่มการพัฒ 8_๒๑๑๒๑๖_21
LINE_ALBUM_รวมภาพกลุ่มการพัฒ 8_๒๑๑๒๑๖_11
previous arrow
next arrow

Share:พม.นครพนม ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนตามโครงการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” ณ ตำบลโคกสี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางทัดดาว ฤทธิ์ประเสริฐ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นางฉวีวรรณ ฮึกเหิม นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจครัวเรือนผู้ประสบปัญหาทางสังคม มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ ขาดแคลนเงินรักษาหลานชาย นำที่นาไปจำนองเพื่อไปรักษาหลานชาย ไม่มีที่ดินทำกิน ขาดทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพ สภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม เครื่องอุปโภค/บริโภคในการดำรงชีพไม่เพียงพอ
🔶🔶โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และอำเภอลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่
🔶🔶ในการนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ได้มอบเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ๓,๐๐๐ บาท โดยวิธีการโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online และผ้าห่มกันหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
S__9314323
S__9314308
S__9314321
S__9314322
S__9314311
S__9314312
S__9314313
S__9314315
S__9314316
S__9314318
previous arrow
next arrow
S__9314323
S__9314308
S__9314321
S__9314322
S__9314311
S__9314312
S__9314313
S__9314315
S__9314316
S__9314318
previous arrow
next arrow

Share:สนง.พมจ.นครพนม ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน “พม. โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต

วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม นำคณะข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด “พม. โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงถึงพลังความร่วมมือร่วมใจกันในการสร้างสังคม พม. ให้เป็นสังคมที่โปร่งใส ใสสะอาด เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย และไม่กระทำการทุจริตในทุกรูปแบบ รวมทั้งเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่จริงจังในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ สนง.พมจ.นครพนม. ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

4207
4209
4213
4203
4205
previous arrow
next arrow
4207
4209
4213
4203
4205
previous arrow
next arrow

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial