โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ เพิ่มประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

วันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ เพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม โดยมี นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมมอบนโยบาย กรอบทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานๆจำนวน ๔๕ คน


Share: