ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ได้กำหนดยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์หลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

   ยุทธศาสตร์ ๑ การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคม

เป้าประสงค์ : กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง

กลยุทธ์

      ๑) พัฒนาระบบการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

      ๒) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคมและพึ่งตนเองได้

   ยุทธศาสตร์ ๒ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมายด้วยความเสมอภาค และเป็นธรรม

เป้าประสงค์ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิตามกฎหมาย
กลยุทธ์

      ๑) เสริมสร้างกระบวนการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิตามกฎหมาย

      ๒) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ด้านกฎหมาย การคุ้มครองสิทธิและบริการด้านสวัสดิการสังคม

   ยุทธศาสตร์ ๓ การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสังคม

เป้าประสงค์ : เครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
กลยุทธ์      : เสริมพลังเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

   ยุทธศาสตร์ ๔ การพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เป้าประสงค์ : มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ทันสมัย

กลยุทธ์

      ๑) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ให้ทันสมัย

      ๒) พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

วิสัยทัศน์

     “เป็นองค์กรหลัก ในการประสานการขับเคลื่อนงานพัฒนาคนและสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุข”

พันธกิจ

      ๑) พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคม
      ๒) คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมายด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม มีหลักประกันในการดำเนินชีวิต
      ๓) สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสังคม
      ๔) พัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ค่านิยมองค์การ

    “พัฒนา สามัคคี มีวินัย ใส่ใจบริการ”

วัฒนธรรมองค์กร

ในส่วนของวัฒนธรรมขององค์กร 4 Smart + 1 Innovation

      ๑. Smart office : การเป็นเลิศด้านภาพลักษณ์สถานที่ทำงาน

      ๒. Smart Look : การเป็นเลิศด้านภาพลักษณ์บุคลากร

      ๓. Smart service : การเป็นเลิศด้านการบริการ

      ๔. Smart network : การเป็นเลิศด้านการสร้างเครือข่ายโดยสร้างพันธมิตรกับทุกภาคส่วน

      ๑. Innovation : การสร้างนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมที่เปลี่ยนแปลง

 

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๙

โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

      (๑) จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในระดับจังหวัดรวมทั้งรายงานสถานการณ์ทางสังคม และเสนอแนะแนวทางแก้ไข
      (๒) ประสานและจัดทำแผนงาน โครงการและกิจการด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
      (๓) ส่งเสริมและประสานการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามภารกิจ และเป้าหมายของหน่วยงานในกระทรวง
      (๔) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานกับองค์กรเครือข่ายในจังหวัด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
      (๕) ส่งเสริมและประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งการส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย
      (๖) กำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ให้ดำเนินการตามกฎหมาย นโยบายของกระทรวง ติดตามและประเมินผล แผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ และหน่วยงานสังกัดกระทรวง ในระดับจังหวัด
      (๗) เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ในระดับจังหวัด
      (๘) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงานของกระทรวง
      (๙) รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาสังคม ในระดับจังหวัด
      (๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

 

 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
slot gacor http://babacanholding.com/images/ https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-terga cor/2022/index.php