พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ และผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมจังหวัดนครพนม

วันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๔ และมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเชิดชูเกียรติโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๔ และเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ชั้น ๓ อาคารเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ดังนี้

🔶๑. มอบโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๔ ได้แก่ โรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม ๑๙ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุนครพนม

🔶๒.มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ราย ได้แก่ ๑) นางฉวีวรรณ ธรรมชาติ อายุ ๗๗ ปี๒) นางสงวน มาภา อายุ ๘๒ ปี ๓) นายเดชา ศิริรัตน์ อายุ ๘๖ ปี

🔶๓. มอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุที่ได้เข้ารับการคัดเลือกผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในสังคมจังหวัดนครพนม ประจำปี 2564 จำนวน ๒ ได้แก่ ๑) นางบุญลือ ชูมาศ อายุ ๘๐ ปี๒) นางจารุณี สังขวณิช อายุ ๗๖ ปี


Share: