ประชุมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนและมอบโล่เชิดชูเกียรติ พื้นที่บูรณาการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง

วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม และหัวหน้าหน่วยงาน One Home พม. นครพนม เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนและมอบโล่เชิดชูเกียรติ พื้นที่บูรณาการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม ณ ศาลาอเนกประสงค์ตำบลหนองย่างชิ้น จัดโดย สำนักงานสนับสนุนและส่งเสริมวิชาการ ๖


Share: