ทีม พม.นครพนม ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนตามโครงการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน”

วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม นางฉวีวรรณ ฮึกเหิม นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. (พม.นครพนม ONE HOME) ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจครัวเรือน นางบุญเลี่ยง ประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ ขาดทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพ สภาพที่อยู่อาศัย หลังคารั่วทั้งหลัง เครื่องอุปโภค/บริโภคในการดำรงชีพไม่เพียงพอ โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และอำเภอ ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือน นางบุญเลี่ยง ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่

🔶🔶ในการนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีฉุกเฉิน ๒,๐๐๐ บาท โดยวิธีการโอนผ่านระบบ KTB Corporate Onine และผ้าห่มกันหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น


Share: