การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย”กิจกรรมสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก”

วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย”กิจกรรมสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก” ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


Share: