กองทุนคุ้มครองเด็ก

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

📣📣ระบบตรวจสอบผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ด้วยตนเอง (Self Service)👶👶

โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และเด็กที่ยื่นขอรับสิทธิเงินอุดหนุนฯ

👉👉เข้าสู่ระบบที่ URL http://csgcheck.dcy.go.th/

หรือ Scan QR Code
ก็สามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
☎️☎️ โทร 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือโทรสายด่วน พม.1300

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพน
☎️☎️ โทร 042-511022

ดาวน์โหลดฟอร์ม
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial